Elsinvest a.s.

7. 6. 2021 | Druhá výzva likvidátora k odevzdání akcií

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 09. 2020 s č. j. 85 Cm 1973/2020- 3 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti Elsinvest a.s. v likvidaci, IČO 29033365 se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 11000, a zároveň byla nařízena její likvidace. Stejným rozhodnutí byla likvidátorem společnosti Elsinvest a.s. v likvidaci jmenována společnost VPI CZ, v.o.s., IČ 030 07 740, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Společnost VPI CZ, v.o.s., jakožto soudem jmenovaný likvidátor společnosti Elsinvest a.s. v likvidaci tímto v souladu s ustanovením § 550 ve spojení s § 537 a § 538 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), opakovaně vyzývá všechny akcionáře společnosti Elsinvest a.s. v likvidaci k předložení a odevzdání všech listinných akcií této společnosti. Akcie nechť akcionáři předloží ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zveřejnění této výzvy na adrese sídla likvidátora VPI CZ, v.o.s., Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 – Karlín. Pokud nebudou akcie likvidátorovi předloženy, nemůže být vyplacen případný podíl na likvidačním zůstatku společnosti. 

Veškeré akcie, které nebudou v uvedené dodatečné lhůtě předloženy a odevzdány, budou po uplynutí uvedené lhůty likvidátorem prohlášeny za neplatné.